Deze website (www.nickdewaard.nl) is eigendom van en wordt beheerd door (De Waard Coaching, Eikenweg 50 in Schagen).

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: De Waard Coaching (KVK: 89205901) biedt diensten aan op het gebied van begeleiding, bestaande uit coaching, training of aanverwante werkzaamheden van mensen met stress gerelateerde en/of burn-out klachten onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van begeleiding, bestaande uit coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Opdrachtgever te leveren diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2  Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing voor elke overeenkomst, waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

2.3  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde, aanvullende en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

2.4  Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5  Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.6  Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toesturen aan Opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens beschikbaar op www.nickdewaard.nl

2.7  De Waard Coaching behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in, dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zal zijn.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1  Alle aanbiedingen en offertes, die door Opdrachtnemer worden gemaakt, zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt slechts dan tot stand indien Opdrachtnemer een getekende overeenkomst retour ontvangt van Opdrachtgever of Opdrachtgever anderszins de opdracht schriftelijk bevestigt aan Opdrachtnemer.

3.2  Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte en bij Opdrachtnemer beschikbare informatie per datum van de offerte c.q. aanbieding.

3.3 Opdrachtnemer biedt een vrijblijvende intake aan. De vrijblijvende intake heeft de duur en inhoud van een normale coachsessie. Na de vrijblijvende intake kan Opdrachtgever afzien van starten van een traject zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Indien Opdrachtgever overgaat tot het afnemen van een coachtraject, geldt de intake als eerste sessie van het traject. Indien Opdrachtgever na de intake, nogmaals een intake heeft met een andere coach van Opdrachtnemer dan blijft het karakter van de vrijblijvendheid behouden en telt de intake pas bij start coachtraject als ten hoogste 1 gefactureerde sessie.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1  Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap.

4.2  Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

4.3  Opdrachtgever zorgt ervoor, dat alle informatie waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig, deugdelijk en volledig worden verstrekt aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de noodzakelijke informatie niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en/of de extra kosten, die voortvloeien uit de vertraging factureren aan Opdrachtgever conform de gebruikelijke tarieven.

ARTIKEL 5: PRIJZEN

5.1  Alle prijzen zijn in euro’s en zijn zonder omzetbelasting en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

5.2  Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

ARTIKEL 6:  BETALING EN INCASSOKOSTEN

6.1  Betaling van het volledige bedrag geschiedt bij vooruitbetaling na ondertekening van de overeenkomst en dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening.

6.2  Wanneer betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvindt, is Opdrachtgever van rechtswege automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Opdrachtnemer is, na ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

6.3  De Opdrachtgever is vanaf het moment van ingebrekestelling aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.4  De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

1.     Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;

2.     Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

3.     Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.5  Als opdrachtgever niet (op tijd) betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40 zijn, tenzij de wet anders bepaalt.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1  Tenzij er een wettelijke of beroepsplicht is tot bekendmaking, zullen Opdrachtnemer, Cliënt en Opdrachtgever alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, geheimhouden tegenover derden.  Informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn als dit door één van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor, dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan derden, die door haar bij de uitvoering van een Overeenkomst worden ingeschakeld.

7.2  Opdrachtnemer zal geen mededeling doen aan Opdrachtgever over de inhoud en het verloop van het begeleidingstraject zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

7.3  Opdrachtnemer zal de verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst en voor de voldoening aan de wettelijke verplichtingen.

ARTIKEL 8: INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1   Opdrachtnemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Cliënt verstrekte of – in het kader van de Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, oefenmateriaal, modellen,  rapporten en computer programmatuur. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

8.2   Opdrachtgever en/of Cliënt mag/mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer de intellectuele eigendomsrechten heeft, anders dan ten behoeve van deze opdracht, waarvoor ze verstrekt zijn.

8.3   Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis te gebruiken voor andere doeleinden, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden wordt gedeeld en e.e.a. niet te herleiden is tot individuele Opdrachtgevers en Cliënten.

ARTIKEL 9:  AANSPRAKELIJKHEID

9.1  Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer dan wel haar werknemers, is iedere aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever, diens personeel of derden uitgesloten voor alle schade, uit welke hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade.

9.2  Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad,  is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

9.3  Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige lid bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor alle schade, die mocht zijn ontstaan, uitdrukkelijk beperkt tot het gedeelte van het factuurbedrag van de Overeenkomst, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1000,–.

9.4  Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden (zoals coaches, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

9.5  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever of Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.6  Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van Cliënten, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Cliënt beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Cliënt dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Cliënt enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

9.7  De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

9.8  Indien Opdrachtgever en/of Cliënt een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

ARTIKEL 10:  ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Bij annulering door Opdrachtgever en/of Cliënt  korter dan 24 uur voor aanvang of na aanvang van een losse coaching- en/of begeleidingsactiviteit dient Opdrachtgever annuleringskosten aan Opdrachtnemer te betalen ter hoogte van 100% van de overeengekomen prijs.

10.2 Opdrachtgever is ook 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer. In overleg blijft het resterende deel van het traject, beschikbaar aan opdrachtgever, ook voor andere werknemers binnen de organisatie.

10.3 Voor de online programma’s aangekocht via webinar geldt er een 14-dagen niet goed geld terug garantie. Indien opdrachtgever binnen deze termijn wenst op te zeggen krijgt deze persoon het gehele bedrag terug.

10.4 Voor de online programma’s aangekocht via website geldt er een 14-dagen niet goed geld terug garantie. Indien opdrachtgever binnen deze termijn wenst op te zeggen krijgt deze persoon het gehele bedrag terug.

ARTIKEL 11: OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

11.1 Opdrachtnemer is bevoegd nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

11.2 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden, als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

11.3 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Cliënt te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag waarvoor nog geen Diensten zijn verricht.

11.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

11.5 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving beëindigen, indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 12:  OVERMACHT

12.1 Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

12.2 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

12.3 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

ARTIKEL 13:  KLACHTEN

13.1 Indien Opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel de toepassing van deze algemene voorwaarden, kan door Opdrachtgever een klacht ingediend worden bij Opdrachtnemer.

13.2 Eventuele klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer adequaat kan anticiperen.

13.3 Indien Opdrachtgever tijdig een klacht indient, schort dit de betalingsverplichting niet op.

13.4 Indien de klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Opdrachtnemer verwacht kan worden.

13.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 14:  OVERIGE BEPALINGEN

14.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar is, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

14.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

14.3 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

14.4 In het geval dat deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

14.5 Het coachpakket dat Opdrachtgever afneemt wordt niet deels terugbetaald bij eerder herstel. Het is een volledig pakket dat in z’n geheel wordt afgenomen waarbij er tussentijds geen terugbetalingen worden gedaan.

14.6 Bij terugbetaling van een online programma wordt het bedrag terugbetaald zonder de gemaakte transactiekosten, de terugbetaling kan dus een paar euro afwijken van het betaalde bedrag.

ARTIKEL 15:  GESCHILLENBESLECHTING

15.1 Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze Overeenkomst of die uit deze Overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst is gevestigd.

Bijna klaar. Vul onderstaande gegevens in en ontvang direct het e-book!

Gelukt! Je wordt nu doorgestuurd.