Algemene Voorwaarden Yogaschool Alyna

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Yogaschool Alyna bedoeld. 

Het aanbod van Yogaschool Alyna. wordt samengevat met het woord “programma”. Hiermee worden alle diensten bedoelt die Yogaschool Alyna. aanbiedt, inclusief persoonlijke trajecten, sessies, online cursussen, trainingen en workshops. Op de aangeboden retreats zijn andere algemene voorwaarden van toepassing. Deze staan onderaan de pagina beschreven. 

Yogaschool Alyna.

Eikenweg 50

1741 VH, Schagen

KvK: 77257553

 Contact via: info@nickdewaard.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s: persoonlijke trajecten, sessies, online cursussen, trainingen en workshops. 

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan onze programma’s.

2.2 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat beschreven op de website van de verschillende programma’s.

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie

3.1 Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten tevreden zijn, daarom hebben we een niet goed money back garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na aanschaf van het Online Programma. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@nickdewaard.nl. 

3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan een programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Betaling

4.1 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

4.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.

5.1 Op de teksten en materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over producten of een onderdelen van programma’s of de ondersteuning van ons, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door ons een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. 8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle privélessen, bedrijfsyoga, abonnementen, strippenkaarten, workshops, retreats, cursussen bij Yogaschool Alyna. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yogaschool Alyna als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt.

1.3 Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Yogaschool Alyna worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en voor iedereen beschikbaar op de website.

1.4. Deze voorwaarden gelden niet voor lessen die worden gegeven bij yogastudio’s en sportscholen. Hiervoor gelden de voorwaarden van de yogastudio of sportschool

Artikel 2 Eigen risico en aansprakelijkheid

2.1 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico.

2.2 Blessures, geestelijke klachten en zwangerschap dienen voor de les aangegeven te worden.

2.2 Yogaschool Alyna aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

2.3 Yogaschool Alyna is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, van of aan eigendommen van de deelnemer.

2.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yogaschool Alyna, dienen te worden vergoed.

2.5 Yogaschool Alyna heeft het recht om zonder opgave van reden een les te annuleren of van locatie te veranderen. De les wordt op een ander moment ingehaald of er vindt restitutie plaats. Dit geldt niet voor lessen die worden gegeven in yogastudio’s en sportscholen. Hiervoor gelden de voorwaarden van de yogastudio en sportschool.

 

Artikel 3 Workshop

3.1 Yogaschool Alyna behoudt zich het recht voor om een workshop te annuleren. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden.

3.2 Deelnemer kan aan een workshop deelnemen nadat Yogaschool Alyna het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen. Past nadat het gehele bedrag door Yogaschool Alyna is ontvangen is de reservering definitief

3.3 Tot zeven dagen voor de workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in dit geval wordt het inschrijfgeld terugbetaald onder inhouding van €7,50 administratiekosten.

3.4 Indien de deelnemer binnen zeven dagen voor een workshop annuleert, vindt er geen restitutie plaats

 

Artikel 4 Retreat

 4.1 Deelnemer kan aan een retreat deelnemen nadat Yogaschool Alyna het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen. Pas nadat de het gehele bedrag door Yogaschool Alyna is ontvangen is de plek definitief gereserveerd.

4.2 Bij deelname aan een retreat dient de aanbetaling uiterlijk binnen 14 dagen na reservering te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor de geplande retreat te worden voldaan.

4.3 Yogaschool Alyna behoudt zich het recht voor de retreat te annuleren. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde retreat prijs terugbetaald.

4.4 Indien een overeenkomst na 48 uur van reservering wordt geannuleerd, is de reiziger de reserveringskosten verschuldigd. De overige annuleringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van annulering:

 Tot 8 weken voor vertrek 15% van de reissom

Van 8 weken tot 6 weken voor vertrek 30% van de reissom;

Van 6 weken tot 4 weken voor vertrek 50% van de reissom;

Van 4 weken tot 2 weken voor vertrek 75% van de reissom;

Van 2 weken tot de dag van vertrek 100% van de reissom.

 4.5 Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retreat wordt de reeds betaalde prijs niet gerestitueerd.

 

Yogaschool Alyna.

Eikenweg 50

1741VH Schagen

KVK: 77257553

 

Bijna klaar. Vul onderstaande gegevens in en ontvang direct het e-book!

Gelukt! Je wordt nu doorgestuurd.